toepassingen
05 delta

Verschillende toepassingen


Windroos gedijt niet alleen op slappe veengrond, maar kan door zijn lichte gewicht ook op een berghelling of plat dak worden geplaatst.In de waterbergingen

 

In en rond steden is open ruimte een schaars goed. Er is toenemende druk van de verstedelijking, er zijn agrarische belangen en er is steeds meer zorg om en voor natuur- en milieu. Dan speelt de bescherming tegen het water een alsmaar grotere rol bij de inrichting van het lage polderland. Het gaat om een cruciaal evenwicht tussen de rijzende zeespiegel en de berging van hemelwater. Oplossingen voor dit probleem worden gezocht in waterberging in overlooppolders en er zijn al een enorme hoeveelheid plannen hiervoor in de maak. Land onder water zetten en wat dan? Wie waren eerst eigenaar van het land en van wie is nu dat water. Krijgt het water nog andere functies dan alleen berging en natuur? Hier liggen kansen om tot bijzondere inrichtingsvormen te komen waarbij zowel de toenemende wens om buiten te wonen als de instandhouding van natuur en landschap zijn gediend. WINDROOS-POLDERPLAN gaat uit van een hoogwaardige bestemming voor de overlooppolders door middel van meervoudig grondgebruik wonen-waterberging-natuur. Zodoende kan de grond die als agrarisch gebied verloren gaat toch opbrengsten genereren. Dit laatste punt heeft in de discussies over de waterbergingsgebieden nauwelijks aandacht gekregen, maar zal uiteindelijk toch moeten worden meegenomen als het om daadwerkelijke planvorming gaat. WINDROOS-POLDERPLAN neemt het bestaande verkavelingspatroon als uitgangspunt voor de vernieuwende inrichting. De tochten en sloten blijven waar ze liggen, ze vormen de ontsluiting van de WINDROOS-woningen, die bereikbaar worden met electrisch aangedreven bootjes. Waar het bestaande sloten- en tochtenstelsel raakt aan het openbare wegennet kan een centrale aanlegsteiger-parkeerplaats worden ingericht. Hier is dan tevens de dienstverlening van de betreffende WINDROOS-nederzetting onder te brengen; daarbij moet men denken aan concierge, brievenbus, ontmoetingspunt en dergelijke. De inrichting van een WINDROOS-nederzetting vraagt, met alle vrijheid die het bouwconcept in zich heeft, om een goed doordacht plan en zorgvuldige uitvoering. De afweging natuur-bebouwing is van het grootste belang. Door niet alle kavels te bebouwen maar ook delen te reserveren voor natuurlijke ontwikkeling, wordt de bio-diversiteit bevorderd, kan er een afgewogen ecologische opbouw ontstaan en wordt de omgeving voor de bewoners aantrekkelijker. Bouwen in het open polderland. Dat is een delicate aangelegenheid. De vorm van WINDROOS is in eerste instantie de vanzelfsprekende uitkomst van doelgericht(functioneel) gebruik van hout als constructieen afwerkingsmateriaal en van een eenvoudig en efficient bouwsysteem. Maar er waren meer overwegingen dan materiaal en constructie. Alleen al de drijver en de verankering wijzen er op. WINDROOS is uiteraard ook gedacht als bouwwerk in een omgeving. WINDROOS kan overal worden gesitueerd, maar eigent zich in het bijzonder voor situering in het Nederlandse polderlandschap. WINDROOS heeft iets oer-hollands, is bescheiden in architectonische uitstraling maar heeft ook een volstrekt eigen karakteristiek. Een WINDROOS kan zich onopvallend voegen naar de lijnen van het vlakke polderland met zijn rietkragen en wilgen. Maar even zo goed kan een WINDROOS een verrassend accent opleveren. De ronde bouwwijze is niet vreemd in ons lage land, zij werd al eeuwen toegepast in de molenbouw. De bouwvorm is ideaal voor vrijstaande bebouwing in nat poldergebied. WINDROOS kan naar wens op wind en zon worden gedraaid en geeft altijd een panoramisch uitzicht op de omgeving. WINDROOS is technisch-infrastructureel zelfvoorzienend uit te rusten. En met gebruikmaking van hedendaagse milieutechnologie zijn er geen kabels en leidingen en riolering nodig, de installaties bevinden zich in ieder individueel WINDROOS-gebouw. Als de landschappelijke omstandigheden dat toelaten en als wordt gezocht naar geconcentreerdere bebouwingsvormen kan WINDROOS in clusters worden gesitueerd. Om de waterrijke omgeving niet te belasten zijn de individuele woningen alleen bereikbaar per boot. Iedere WINDROOS heeft een eigen bootje dat de woning verbindt met een centrale aanlegsteiger die bereikbaar is vanaf de openbare weg.

 

Prinsengracht 987   |   1017 KM Amsterdam     E: info@windroosbouwsysteem.nl   T: 020 6220569     M: 06 53112929

© Copyright. All Rights Reserved.